Aanvraag uitkering

Heeft u te weinig inkomen om van te kunnen leven? Dan heeft u misschien recht op een uitkering. Dit betekent vaak dat uw inkomen lager is dan het voor u geldende bijstandsbedrag. Onder inkomen wordt bijvoorbeeld verstaan inkomen uit werk, een andere uitkering of alimentatie. Welk bijstandsbedrag voor u geldt, is afhankelijk van uw leeftijd. Maar ook van uw woon- en leefsituatie. ISD de Kempen kan u precies vertellen welk bedrag voor u geldt of bekijk de hoogte van de uitkeringen op de website van de Rijksoverheid.

Verder is de hoogte van uw vermogen van belang (dit geldt niet voor de IOAW). Zo mag uw vermogen niet hoger zijn dan de voor u geldende vermogensgrens

Het vermogen wordt berekend aan de hand van bezittingen (zoals het bedrag op bank­rekeningen, spaargeld, een auto,  of andere goederen van waarde) en schulden. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 12.240,00 voor een echtpaar/ gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouders en € 6.120,00 voor alleenstaanden.

Voor een eigen woning geldt een aparte vermogensgrens van € 51.600,00.

Voor zelfstandig ondernemers gelden andere regels.

De aanvraag

Voordat u een uitkering aanvraagt, is het belangrijk dat u werk heeft gezocht. Daarvoor moet u zich in ieder geval inschrijven bij Werkplein de Kempen in Bladel. U kunt dat doen via www.werk.nl. Hier kunt u ook een uitkering aanvragen.

Bij de beoordeling van de uitkering wordt eerst gekeken of u alles heeft gedaan om zelfstandig in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • Wat heeft u gedaan om werk te vinden?
 • Wat heeft u gedaan om uw werk te behouden?
 • Heeft u recht op een andere uitkering? 

Bent u jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? En wilt u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komen? Dan moet u eerst 4 weken lang actief zoeken naar een opleiding of werk. Dit heet de zoekperiode. In deze periode heeft u geen recht op ondersteuning of een uitkering.

Tijdens de zoekperiode gaat u actief op zoek naar werk of een opleiding. U moet een overzicht bijhouden van de activiteiten die u in deze periode onderneemt. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen.

Startkwalificatie gaat voor uitkering

Om een goede kans te maken op een baan is het belangrijk dat u in het bezit bent van een startkwalificatie. Dit is een havo/wvo diploma of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Heeft u deze startkwalificatie niet? Dan kunt u uw zoekperiode gebruiken om te onderzoeken of u weer naar school kunt. Als u namelijk alsnog een startkwalificatie kunt halen, krijgt dit voorrang op een bijstandsuitkering.

Op zoek naar werk

Heeft u al een startkwalificatie? Of kunt u niet terug naar school? Heeft u een opleiding gevonden waar u niet direct mee kunt starten? Dan moet u op zoek naar een baan. Daarbij gelden de volgende regels:

 • U dient uw Curriculum vitae op www.werk.nl te plaatsen.
 • U dient op www.werk.nl minimaal drie wensberoepen in te vullen.
 • U dient zich in te schrijven bij minimaal vijf uitzendbureaus. De inschrijfdatum moet in de afgelopen twee maanden zijn gelegen.
 • U solliciteert twee keer per week en kunt dit aantonen bij het Werkplein de Kempen

Bent u arbeidsongeschikt?

Kunt u niet werken of naar school, omdat u arbeidsongeschikt bent? Gebruik uw zoektijd dan om schriftelijk aan te tonen dat u arbeidsongeschikt bent. U moet een bewijs inleveren van bijvoorbeeld een psycholoog of uw specialist in het ziekenhuis. Een verklaring van een huisarts is niet voldoende.

Afhandeling van de aanvraag

ISD de Kempen handelt de aanvraag binnen 8 weken af (dit kan een keer met 8 weken verlengd worden). Hierbij gaat ISD de Kempen onder andere de volgende zaken na:

 • Heeft u recht op een uitkering?
 • Hoe hoog is de uitkering?
 • Welke voorwaarden gelden er voor u?

Zo kan ISD de Kempen bijvoorbeeld meteen aan u vragen om mee te doen aan activiteiten die uw kansen op werk vergroten of aan u vragen alimentatie voor uw kinderen of uzelf te eisen.

Wij kunnen uw aanvraag pas (goed) beoordelen als we alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Heeft u alle gevraagde gegevens ingeleverd en nog geen beslissing ontvangen? Dan krijgt u 4 weken na de aanvraagdatum (en vervolgens telkens uiterlijk 4 weken tot u een beslissing heeft ontvangen)  een voorschot op de uitkering, behalve als bij de aanvraag duidelijk is dat u geen recht op uitkering heeft. Het voorschot is een lening die verrekend wordt met de uitkering. Als wij besluiten dat u geen uitkering krijgt, dan moet u het voorschot aan ons terugbetalen. U krijgt geen voorschot als u onvoldoende meewerkt en/of nog niet, of niet tijdig of volledig, de gegevens heeft verstrekt waar de gemeente om heeft gevraagd, mits het niet aan u verwijtbaar is. 

De beschikking

Wanneer een uitkering is aangevraagd, krijgt u altijd schriftelijk bericht. Dit heet een beschikking. In de beschikking staat of de uitkering wordt toegekend of niet en waarom. Als de uitkering wordt toegekend, staat in de beschikking ook:

 1. De hoogte van de uitkering
 2. Welke verplichtingen er voor u gelden
 3. Hoe en wanneer u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met het besluit

Telkens wanneer er een nieuwe beslissing over de uitkering wordt genomen, krijgt u een nieuwe beschikking. Het is belangrijk om de beschikkingen goed te bewaren.

Folder

In de folder "Wat u moet weten als u een uitkering ontvangt" vindt u veel rechten en plichten die op u van toepassing zijn wanneer u een uitkering van ISD de Kempen ontvangt of gaat ontvangen.