Bezwaar/ beroep/ klachten/ wet dwangsom

Bezwaar indienen

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit.  Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of u bent het niet eens met een verplichting die u is opgelegd.

In dat geval kunt u bezwaar maken tegen een besluit van ISD de Kempen. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar ISD de Kempen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Er komt dan een nieuwe beslissing op uw zaak. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u beroep indienen bij de rechter.

Hoe werkt het?

In het besluit van ISD de Kempen staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. U kunt het sturen naar de directeur van ISD de Kempen, Postbus 66, 5530 AB Bladel.

Het is goed advies te vragen voordat u bezwaar maakt. Neemt u bijvoorbeeld contact op met uw contactpersoon of een kwaliteitsmedewerker bij ISD de Kempen voor een toelichting. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Raadsliedenwerk, Juridisch Loket of uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij attenderen u erop dat u eerst bij het Juridisch Loket om advies moet vragen, voordat u naar een advocaat gaat. Hiermee voorkomt u dat u met extra kosten te maken krijgt. 

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij ISD de Kempen zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd. Ontvangt ISD de Kempen uw bezwaar te laat? Dan behandelt ISD de Kempen uw bezwaar in principe niet.

Wat moet u doen?

Zet in uw bezwaar in ieder geval de volgende informatie:

  1. Uw naam en adres
  2. De datum van uw bezwaar
  3. Om welk besluit het gaat
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit
  5. Uw handtekening

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen

Klachten

Het management en de medewerkers van ISD de Kempen hechten veel waarde aan een goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

Het is belangrijk dat klachten bij ons worden gemeld. We kunnen er dan iets aan doen en we kunnen er van leren. Hier kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen. Maar ook hoe de klacht door ons wordt behandeld.

Om welke klachten gaat het?

Belangrijk is dat uw klacht te maken heeft met de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van ISD de Kempen.

Een paar voorbeelden:

  • u bent niet correct te woord gestaan;
  • u moet te lang wachten voordat u geholpen wordt;
  • u wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

Het gaat hierbij dus niet om de inhoud van een besluit. En ook niet of u te laat een besluit krijgt op uw aanvraag. Het gaat namelijk om de manier waarop u bent behandeld. Tegen de inhoud van een besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarvoor gelden andere regels.

Hoe en waar moet u een klacht indienen?

Vindt u dat u niet correct bent behandeld? Dan kan een gesprek met degene die u heeft geholpen misschien verhelderend werken.

Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dat kan overigens ook zonder dat u eerst een gesprek hebt gehad. De klacht moet worden ingediend binnen één jaar na het voorval.

U kunt de klacht richten aan de directeur van ISD de Kempen, Postbus 66, 5530 AB Bladel.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie de klacht behandelt en binnen welke termijn u een antwoord kunt verwachten.

Voordat op uw klacht een beslissing wordt genomen, worden meestal u en degene over wie uw klacht gaat, gehoord. Dan is er gelegenheid op elkaars standpunt te reageren. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Van die procedure van hoor en wederhoor kan worden afgezien, als u verklaart daaraan geen behoefte te hebben. Ook kan op verzoek van u of van degene over wie u klaagt, hoor en wederhoor afzonderlijk - dus niet in elkaars aanwezigheid - plaatsvinden.

Een klacht wordt over het algemeen behandeld door de directeur van ISD de Kempen. Van het resultaat van de klachtbehandeling krijgt u schriftelijk en gemotiveerd bericht.

Nationale ombudsman

Gemeenten hebben de plicht om klachten over het eigen handelen zelf te behandelen en proberen op te lossen. Dit is de eerstelijns klachtenvoorziening.

De ombudsman is een zogenoemde tweedelijns klachtenvoorziening. U kunt daar pas klagen als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld in de eerstelijns klachtenvoorziening. Uitgebreide informatie over de Nationale Ombudsman kunt u vinden op de website www.nationaleombudsman.nl. De Nationale ombudsman is telefonisch bereikbaar op het nummer 0800 - 33 55 555 (gratis).

Dwangsom bij te laat beslissen

ISD de Kempen moet beslissen op uw aanvraag op grond van de Participatiewet of Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat geldt ook als u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een beslissing.

Krijgt u  niet op tijd een besluit op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u ISD de Kempen in gebreke stellen. Dit betekent dat u vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Gebeurt dit niet? Dan moet ISD de Kempen u een bedrag betalen. Dat heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

U heeft er recht op dat u binnen de wettelijke termijn een beslissing krijgt op uw aanvraag of bezwaar. Is er meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de termijn worden verlengd. U krijgt hierover een bericht.

Is de termijn voorbij en is er dan nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u ISD de Kempen binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

Komt de beslissing niet, dan is ISD de Kempen verplicht u een bedrag aan dwangsom te vergoeden.