Begeleiding

De vijf Kempengemeenten hebben contracten afgesloten met diverse organisaties voor het bieden van begeleiding, in de vorm van zorg in natura. Deze contracten zijn met ruim 120 aanbieders voor begeleiding en Kortdurend Verblijf. Niet alle aanbieders bieden zorg aan inwoners van alle Kempengemeenten. Er zijn bijvoorbeeld aanbieders die alleen maar aan de inwoners van de gemeente Oirschot ondersteuning bieden.

De gecontracteerde aanbieders zijn gespecialiseerd in één of meerdere van de volgende aandachtgebieden:

  • Somatiek
  • Psychogeriatrie
  • Psychiatrie
  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Zintuigelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Autisme
  • Overige doelgroepen

Wilt u weten welke aanbieder de juiste ondersteuning kan bieden aan u, of iemand in uw netwerk, neemt  u dan contact op met uw gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen.  Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb

Voorwaarden pgb

Als u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.